ادامه مطالب در سایت بابافارس می باشد

دیــــــــــه گوش

نوع صدمه

مقدار دیه

ماده قانونی

شتر برابر(یکصدم)دیه کامل

مبلغ به ریال  سال
1387

از بین بردن گوش

از بین بردن دو گوش

دیه کامل

386

100شتر

400000000

از بین بردن یک گوش

نصف دیه کامل

386

50شتر

200000000

از بین بردن مقداری از یک گوش

دیه همان نسبت با رعایت نسبت به تمام گوش

386

پس از اعلام
پزشکی قانونی

…..

از بین بردن نرمه یک گوش

یک سوم دیه گوش

387

16/66شتر

66600000

از بین بردن قسمتی از نرمه گوش

با رعایت نسبت به تمام نرنه

386

پس از اعلام
پزشکی قانونی

……

سایر

پاره کردن یک گوش

یک سوم دیه گوش

388

16/66شتر

66600000

فلج کردن یک گوش

دو سوم دیه یک گوش

389

33/33شتر

133000000

بریدن یک گوش فلج

یک سوم دیه یک گوش

389

16/66شتر

66600000

 آسیب رساندن  به گوش که به
حس شنوایی سرایت کند و یا موجب شکستن استخوان شود

هر کدام دیه جدا گانه

389

پس از اعلام
پزشکی قانونی

……

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم مهر ۱۳۸۷ساعت ۲۲:۲۹ بعد از ظهر  توسط محمود قاسمی  |